Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Нормативна База

Нормативна уредба в областта на електронното управлениеРегламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕОhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазарhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0148
 ДИРЕКТИВА (EС) 2016/1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюзаhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
 ДИРЕКТИВА 2002-21-ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0021
 Закон за електронното управлениеhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135555445
 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услугиhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135180800
 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурностhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137195046
 БДС EN 319 412-1 V1.4.1:2020 Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Профили на удостоверения. Част 1: Преглед и общи структури от данниhttps://bds-bg.org/bg/
 БДС EN 319 412-3 V1.2.1:2020 Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Профили на удостоверения. Част 3: Профил на удостоверения, издадени на юридически лицаhttps://bds-bg.org/bg/
 БДС EN 319 412-2 V2.2.1:2020 Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Профили на удостоверения. Част 2: Профил на удостоверения, издадени на физически лицаhttps://bds-bg.org/bg/
Нормативна уредба в областта на здравеопазванетоРегламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
 РЕШЕНИЕ (EC) 2019/154 НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2019 година за определяне на вътрешни правила по отношение на ограничението на правото на достъп на субектите на данни до техните медицински досиетаhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/LSU/?uri=CELEX:32019D0154
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 851/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяваниятаhttps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/851/oj?locale=bg
 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 декември 1999 година относно системата за ранно предупреждение и реагиране за превенцията и контрола на заразните болести съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съветаhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0057-20170306&from=LT
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 699/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2014 година относно оформлението на общо лого, чрез което да се идентифицират лицата, предлагащи на гражданите лекарствени продукти за продажба от разстояние, и относно техническите, електронните и криптографските изисквания за проверката на неговата автентичностhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0699
 ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужванеhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0024
 ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/52/ЕС НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2012 година за определяне на мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членкаhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0052
 Закон за здраветоhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147
 Закон за здравното осигуряванеhttps://www.lex.bg/index.php/bg/mobile/ldoc/2134412800
 Закон за лечебните заведенияhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2134670848
 Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицинаhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2134419457
 Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалистиhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135504377
 Закон за съсловната организация на магистър фармацевтитеhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135534628
 Закон за признаване на професионални квалификацииhttps://lex.bg/laws/ldoc/2135579101
 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицинаhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135549536
 Закон за медицинските изделияhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135555444
 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсоритеhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2134654469
 Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливанетоhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135474551
 Закон за трансплантация на органи, тъкани и клеткиhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135471868
 НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИhttps://www.lex.bg/mobile/ldoc/2135508238
 НАРЕДБА № 34 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135513452
 НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С АГОНИСТИ И АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ КЪМ ОПИОИДИhttps://lex.bg/en/laws/ldoc/2135799911
 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135593779
 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136291449/
 НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135624465х
 НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ И ДОПУСТИМИЯ ВИД ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135547615
 НАРЕДБА № 11 от 4 ноември 2016 г.за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведенияhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136936338
 Здравно-информационни стандартиhttps://bds-bg.org/bg/
 БДС ISO 18308:2014= Информатика в здравеопазването. Изисквания за архитектура на електронно здравно досие 
 БДС EN ISO 13606-1:2019  Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни здравни досиета. Част 1: Сравнителен модел 
 БДС EN ISO 12967-1:2011 Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 1: От гледна точка на институцията (ISO 12967-1:2009) 
 БДС EN ISO 12967-2:2011 Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 2: От гледна точка на информацията (ISO 12967-2:2009) 
 БДС EN ISO 12967-3:2011 Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 3: От гледна точка на изчислението (ISO 12967-3:2009) 
 СД ISO/TS 29585:2014 Информатика в здравеопазването.Използване на съхранени клинични данни 
 СД ISO/TR 22221:2014 Информатика в здравеопазването. Добри принципи и практики за съхранение на клинични данни. 
 НРД 2020-2022Г.https://www.nhif.bg/page/2054
Нормативна уредба в областта на трудовото правоЗакон за счетоводствотоhttp://trudipravo.bg/znanie-za-vas/923-zakon-za-schetovodstvoto
 Кодекс на трудаhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
 НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖhttps://lex.bg/laws/ldoc/-551236607
 НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОРhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/-551266300
 Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителяhttp://trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/3172-naredba-za-vida-i-iziskvaniyata-za-sazdavaneto-i-sahranyavaneto-na-elektronni-dokumenti-v-trudovoto-dosie-na-rabotnika-ili-sluzhitelya
Нормативна уредба в областта на авторското правоДИРЕКТИВА 2009/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програмиhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0024
 Договор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за авторското правоhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:22000A0411(01)&from=RO
 Закон за авторското право и сродните му праваhttps://lex.bg/laws/ldoc/2133094401
 Универсална конвенция за авторско правоhttp://mc.government.bg/images/docs/Microsoft%20Word%20-%20C1CEFC05.pdf
 Присъединяване към договорите на Световната организация за интелектуална собственостhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/LSU/?uri=CELEX:22000A0411(01)
 Бернска конвенцияhttps://bg.wikisource.org/wiki