Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Еlectronic С - Информационна система за МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР, МЕДИКОДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

ВЪЗМОЖНОСТИ

Е-ГРАФИК МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ

Публичен профил, представляващ мини сайт. Възможност за линк към собствен сайт. Настройки за е-график с възможност за обявяване на часове за амбулаторна дейност, дежурства, работа на разположение, домашни посещения и онлайн консултации.

УЕБ БАЗИРАН И ЛОКАЛЕН АРХИВ НА ИЗДАДЕНИТЕ АЛ И ДОКУМЕНТИ

Създаден на библиографски принцип, позволяващ обмяна въведените данни в цялост и на части. Създаден е като техническо средство за защита на лични данни и напълно съответстващ на правните норми, регламентирани относно личните данни. При съгласие на пациент позволява:

 • Справка по ЕГН на пациент: Осигурителен, пенсионен статус, данни за преференции от профил пациент в ЕЗР.БГ, информация за история на диагнози, диспансеризация, вид регистър, медикаментозно лечение, издадени рецепти, история издадени рецепти и статус на последна издадена рецепта, издадени направления-история, статус на последно издадено направление,резултати от направления,издадени БЛ, рентгенографии;
 • Генериране на издаден АЛ НЗОК, Ч, З;
 • Подписване на АЛ. Подписване на пациент с електронен или собственоръчен подпис, генериране на Е-АЛ с валидация на Е-подписи и собственоръчния подпис.;
 • Издаване и подписване на е-направления, рецепти, БЛ, МБ. Иновация: библиотека електронен рецептурен стравочник;
 • Иновация: Приемане на е-направление във формат подписан с електронен подпис от издаващ лекар, и валидация на подписа.Въвеждане на данни във файла с е-направление и подписване с регламентирания брой електронни подписи. Валидация на подписите. Архивиране на файла;
 • Справка за история на издадени рецепти, направления, БЛ,както и проверка на право на издаване на направление, БЛ.
 • Създаване на диспансерни регистри.;
 • Преглед на библиографска справка за диспансеризация и данни от регистри.Автоматизирано и управляемо изпращане на съобщения на : диспансеризирани пациенти за предстоящи регламентирани прегледи , консултации и изследвания с възможности за онлайн запазване на часове за прием или онлайн издаване на документ и др.;
 • Създаване и изпращане до НЗОК на ЕО и Е-финансови документи.Възможност за автоматизирано създаване и изпращане или отложено изпращане;
 • Преглед и редакция на ЕО и Е-финансови документи;
 • Автоматизирана справка за статус на изпратени документи до РЗОК;
 • Вградени проверки на импортирани АЛ за технически грешки и грешки при въвеждане на данни за диагностично-лечебната дейност в АЛ;
 • Архив на Е-документи.

Позволява автоматично изпращане на:

 • Изискуеми е-документи в НЗИС с подписването или отложено/ проверка за право на издаване на е-направления и рецепти, автоматично получаване на валиден уникален № от НЗИС и ЕЗР.БГ.;
 • БЛ в НОИ;
 • Достъп до издадена МБ от училищна м.с. с профил в ЕЗР.БГ.


Регистри по чл 30 на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“, изискуеми за всички администратори на лични данни. Позволяват справка, публикуване, обявяване, преглед на регистри на дейностите по обработване, всички категории дейности по обработването, както и:

 • Справка за вида лични данни които се обработват, категорията дейности по обработване, категориите получатели на лични данни , вида лични данни които се предоставят на трети лица и основанията за предоставяне, срок на съхранение на е-документи, с лични данни, архивиране или изтриване след изискуемия срок за съхранение;
 • Справка на категорията дейности извършена от трети лица по предоставени данни;
 • Периодичен отчет за извършените справки от трети лица от издадени е-документи и състоянието на целостта на файловете - е-документи.
 • Периодичен отчет за достъпа до акаунта в EZR.BG

СОФТУЕР ЗА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Позволява:

 • Справка по ЕГН пациент в хода на диагностично-лечебната дейност;
 • Вградени проверки при въвеждане на данни в АЛ;
 • Иновация: Автоматизирана система за справка, изпращане на съобщения и издаване на документи;
 • Иновация: Иновативен формат на файл за медицинските документи, издавани и приемани от лечебните заведения, позволяващ подписване с определения за всеки документ брой електронни подписи, при частично въвеждане на информация в различно време и валидация на подписите;
 • Генериране и печат на декларации;
 • Издаване на АЛ НЗОК, Ч, З;
 • Издаване и подписване на е-направления, рецепти, БЛ, МБ;
 • Справка за история на издадени рецепти, направления, БЛ,както и проверка на право на издаване на направление, БЛ;
 • Вградени проверки на импортирани АЛ за технически грешки.

КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СА СЪЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

МЦ , ДКЦ,МДЦ с ЛКК

 • Справка за издадено направление бл.№6;
 • Приемане на бл.№ 6 с: НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.№;6;
 • Издаване и подписване с електронен подпис на протоколи:
  • Медицински протокол на ЛКК/ Приложение № 9 към чл.24,ал.8;
  • Медицински протокол на ЛКК/ по чл.24,ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ;
  • Решение на ЛКК;
  • Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи.
 • Автоматизирано изпращане до НЗИС на Медицински протокол на ЛКК;
 • Настройки за изпращане на друга иинформация до НЗИС.

МЦ, ДКЦ, МДЦ с ЛАБОРАТОРИЯ

 • Библиографски регистър на приетите направления бл.№4;
 • Справка за издадено направление бл.№ 4;
 • Приемане на бл.№ 4 с: НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.№4. Автоматично изпращане на информация в НЗИС за приета бланка № 4.Справка статус на приетото направление в НЗОК;
 • Подпис на пациент с електронен и собственоръчен подпис.Валидация на сертификата или валидация на собственоръчния подпис/отваряне на прикачена снимка на бл.№ 4 на хартиен носител със собственоръчен подпис на пациент/;
 • Качване на резултат от МД;;
 • Запис на резултата в Библиографски регистър на издадените направления бл.№4 на издаващ лекар и МД пациент.


ДЦ, МДЦ, ДКЦ с договор с НЗОК за Апр

 • Библиографски регистър на приетите направления бл.№7 и преминалите пациенти по Апр.;
 • Справка за издадено направление бл.№7 ;
 • Приемане на бланка №7, с : НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.7.Автоматично изпращане на информация в НЗИС за приета бланка № 7. Справка статус на приетото направление в НЗОК;
 • Въвеждане на данни в бл.№ 7 самостоятелно или чрез регистър на преминали пациенти по Апр-импортирани ЕО;
 • Подписване на бл.№ 7 подписване на бл.№ 7 с всички регламентирани подписи, валидация на сертификата;
 • Подпис на пациент с електронен и собственоръчен подпис.Валидация на сертификата или валидация на собственоръчния подпис/отваряне на прикачена снимка на бл.№ 7 на хартиен носител със собственоръчен подпис на пациент/;
 • Генериране , подписване с предвидения брой електронни подписи на електронни документи, регламентирани за конкретна Апр;
 • Е- Папка с изцяло подписано направление бл.№ 7;
 • Добавяне на е-медицински документи, регламентирани за съответната Апр. Подписване с регламентирания брой електронни подписи. Валидация на подписите. Съхранение в библиографския регистър. Управление на изпращане на медицински документи и съобщения до пациент.