Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ

Задължителна информация за правата на лицата за защита на личните им данни

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги по проектиране, стандартизране, изграждане и опериране с онлайн електронна система за обслужване на дейностите извършвани от лечебните заведения за извънболнична,болнична помощ, медикодиагностичинте лаборатории и аптеки "Електроник" ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лечебните заведения и лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "Електроник" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ :202084928

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Моминa сълза"11

Данни за е-кореспонденция:

E-mail: admin@ezr.bg

Телефон.: 0889890087

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Адвокат Мария Кирова

Email: kirova@ezr.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

"Електроник"ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

(1) "Електроник" ЕООД събира и обработва лични данни във връзка

с предоставянето на електронни регистри на лечебните зведения за създаването на архив на извършените от тях дейности и издадени документи свързани с обработка на лични данни и данни за здравословното състояние на пациенти и по-конкретно въз основа на следното:

Изпълнение на задълженията на Електроник" ЕООД по договор с лечебни заведения и пациенти,

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Електроник"ЕООД ,

За целите на легитимния интерес на Електроник"ЕООД,

Изрично получено съгласие от всеки пациент.

(2) Електроник" ЕООД е обработвщ лични данни спрямо Вашите данни като пациент ползващ здравни услуги в лечебните заведения и спрямо същите данни които са част от съхранените документи в потребителският Ви профил.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

(1) Електроник" ЕООД събира и обработва личните данни,които са предоставени на нас и на лечебните заведения за следните цели:

 • Регистрация за създаване на потребителски профил ,
 • Осигуряване на пълна функционалност на създадения профил,
 • индивидуализация на страна по договора,
 • защита на информационната сигурност,
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга,
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, и др.,
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи подновявания и други продукти и услуги,

(2) Електроник" ЕООД спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, "Електроник" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална здравна осигурителна каса ,Осигурителен фонд с който Вие имате сключен дотовор ,Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни органи.

(4) "Електроник" ЕООД води следните регистри:

Регистър "Лечебни заведения",

Регистър "Издадени и приети рецепти"

Регистър "Издадени и приети направления"

Регистър "Пациенти"

Регистър "Заявления и жалби"

"Електроник" ЕООД поддържа следните системи:

Система за генериране и изпращане на електронни съобщения

Системи за авторизация на дейности и отчети на потребителите.

Система за следене на информация за състоянието на регистрите ,електронните отчети и риска при обработване данни.

Електроник" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на лечебно заведение като потребител в уебсайта "Електронен здравен регистър"БГ.,

Предоставяне на потребителски профил на лечебните заведения ,чрез който лечебните заведения управляват предоставените им услуги ,

Предоставяне на административни услуги на лечебните заведения,

Регистрация на пациент като потребител в уебсайта "Електронен здравен регистър"БГ

Предоставяне на потребителски профил на пациент с цел съхраняване и управляване на електронни документи за и от обработка на данни при посещение в лечебните заведения.,

Изпращане на информационни съобщения - целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.

(5) "Електроник" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни за пациенти : индивидуализиращи данни (име, презиме, фамилия, идентификатор - ЕГН, ЛНЧ, ССН, № на чужденец, години, пол, електронна поща, адрес, телефон); данни за (гражданско състояние, семеен статус, осигурителен статус, пенсионен статус, професия, месторабота); данни за здравословното състояние на лица съдържащи се в издадени документи от лечените заведения в ежедневната им работа и поддържани в регистри.
Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребителски профил пациент. Предоставяне на елекронни документи - Електронна здравноосигурителна книжка и съхранение на направени в тях записи /Е-ЗОК/,Електронна рецептурна книжка на хронично болния. Предоставяне на софтуерно приложение: Медицинско досие и съхранение на направените при посещение на лекр/лечебно заведение записи и или издадени електронни документи. Елекронен амулаторен картон и съхранение на направени записи въввръзка с издадени болнични листи.Гарантране на достоверността на данните които лечебните заведения въвеждат за пациентите в издаваните от тях документи. Гарантиране на целостта на издадените от лечебните заведения документи.
Основание за обработка на данни С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта"Електронен здравен регистър"БГ и/или закупуване на услуга, между Електроник ЕООД и пациенти,лечебни заведения и аптеки се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б.

(6) GDPR. Основание за предоставяне на данни - съгласно чл. 28б.ЗЗО (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.На основание чл. 50 ЗЗО при ползване на медицинска помощ лечебното заведение - изпълнител на медицинска помощ, изисква от лицата представяне на документи, удостоверяващи самоличността им съгласно акона за българските лични документи.Изпълнителите на медицинска помощ на основание чл.123(1) от НРД 2018г. водят документи по образци съгласно приложение към НРД.На снование - Чл. 27. (2) ЗЗОЛечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация.; Чл. 28. (1) Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение.

Други данни, които "Електроник" ЕООД обработва:

При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "Електроник" ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора - чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице - Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставянена услуга - електронна идентификация издаване на електронен подпис

Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между"Електроник" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

"Електроник" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни обработвани от "Електроник" ЕООД са събрани от лицата, за които се отнасят.

Данните за здравословното състояние обработвани от"Електроник"ЕООД са записи от поддържани регистри за извършените дейности на лечебните заведения.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Дружеството обработва данни за лица под 16 години, с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

"Електроник" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на потребителския Ви профил ви в уебсайта "Електронен здравен регистър"БГ. След изтичането на този срок,"Електроник" ЕООД изтрива и унищожава всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

"Електроник" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на с оглед легитимни интереси на "Електроник" ЕООД

"Електроник" ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.

"Електроник" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на лични данни

"Електроник" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

"Електроник" ЕООД не извършва предаване на Ваши лични данни на трети държави или международни организации

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Електроник" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от"Електроник" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

"Електроник" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Електроник" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "Електроник" ЕООД

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате от "Електроник" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Електроник" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Електроник" ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

"Електроник" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до "Електроник" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност на лицето, за което се отнасят данните пред "Електроник" ЕООД

"Електроник" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от"Електроник" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Електроник" ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • "Електроник" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Електроник" ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от "Електроник" ЕОО директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от "Електроник" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Електроник" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Електроник" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако "Електроник" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

"Електроник" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Тази задължителна информация е последно актуализирана на 01.04.2020г.