Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Еlectronic DENT  - информационна система за  лекари по дентална медицина, осъществяващи ПДП

ВЪЗМОЖНОСТИ

Е-ГРАФИК МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ 

Публичен профил, представляващ мини сайт. Възможност за линк  към собствен сайт. Настройки за е-график с възможност за обявяване на часове за амбулаторна дейност, дежурства, работа на разположение, домашни посещения и онлайн консултации.

УЕБ БАЗИРАН И ЛОКАЛЕН АРХИВ НА ИЗДАДЕНИТЕ АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ И ДОКУМЕНТИ

Създаден на библиографски принцип, позволяващ обмяна  въведените данни в цялост и на части. Създаден е като техническо средство  за защита на лични данни и напълно съответстващ на правните норми, регламентирани относно личните данни. При съгласие на пациент позволява:

 • Справка по ЕГН на пациент: Информация за история на диагнози за общото състояние, диагнози касаещи състоянието в ЛЧО, дентален статус, извършени дейности, издадени направления, вкл. НРН,  медикаментозно лечение; 
 • Генериране на издаден Амбулаторен лист - НЗОК, Частен, Застраховател, Зъбен Статус;
 • Подписване на АЛ, ЗОК. Възможност за едновременно или  отложено  подписване на АЛ, ЗОК. Подписване на пациент с електронен или собственоръчен подпис, генериране на Е-АЛ с валидация на Е-подписи и собственоръчния подпис;
 • Издаване и подписване  на е-направления, рецепти, БЛ, МБ. Иновация: библиотека електронен рецептурен стравочник;
 • Справка за история на издадени рецепти, направления, БЛ,както и проверка на право на издаване на направление, БЛ, Позволява автоматично изпращане на:
  • Изискуеми е-документи в НЗИС с подписването  или  отложено/ проверка за  право  на издаване на е-направления и рецепти, автоматично получаване на валиден уникален № от НЗИС и ЕЗР.БГ;
  • БЛ в НОИ;
  • Достъп до издадена медицинска бележка от училищна м.с. с профил в ЕЗР.BG.
 • Създаване и изпращане до НЗОК на ЕО и Е-финансови документи.Възможност за автоматизирано създаване и изпращане или отложено изпращане;
 • Преглед и редакция на ЕО и Е-финансови документи;
 • Автоматизирана справка за статус на изпратени документи до РЗОК;
 • Вградени проверки на импортирани АЛ за технически грешки  и несъответствия в зъбен статус, поставени диагнози, извършени дейности, превишен лимит на дейности и часове за деня и месеца;
 • Архив на Е-документи.

Регистри по чл 30 на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“,  изискуеми за всички администратори на лични данни.   Позволяват справка,публикуване, обявяване, преглед на регистри на дейностите по обработване , всички категории дейности по обработването, както и:

 • Справка за вида лични данни които се обработват, категорията дейности по обработване, категориите получатели на лични данни , вида лични данни които се предоставят на трети лица и основанията за предоставяне, срок на съхранение на е-документи, с лични данни, архивиране или изтриване след изискуемия срок за съхранение;
 • Справка на категорията дейности извършена от трети лица по предоставени данни;
 • Периодичен отчет за извършените справки от трети лица от издадени е-документи и състоянието на целостта на файловете - е-документи.
 • Периодичен отчет за достъпа до акаунта в EZR.BG

СОФТУЕР ЗА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Позволява:

 • Справка по  ЕГН пациент в хода на диагностично-лечебната дейност: Информация за история на диагнози за общото състояние, диагнози касаещи състоянието в ЛЧО, дентален статус, извършени дейности, издадени направления, вкл. НРН,  медикаментозно лечение. 
 • Вградени проверки при  въвеждане на данни за зъбен статус.
 • Иновация: Създаване на зъбен статус по НЗОК и подробен зъбен статус с възможности за въвеждане на данни, запаметяване и печат на зъбния статус самостоятелно или като част от АЛ. Прикачване на сегментна  рентгенография към зъбния статус на конкретен зъб.Прикачване на панорамна рентгенография към зъбния статус . Отваряне на панорамна рентгенография в схемата на зъбния статус. Печат на рентгенографии с АЛ.
 • Иновация: Едновременно въвеждане на данни за няколко едни и същи дейности;
 • Създаване и отпечатване на план за профилактика;
 • Създаване и отпечатване на план за лечение;
 • Генериране и печат на декларации;
 • Издаване на АЛ НЗОК, Ч, З, ЗС;
 • Подписване на АЛ;
 • Издаване и подписване  на е-направления, рецепти, БЛ, МБ;
 • Справка за история на издадени рецепти, направления, БЛ,както и проверка на право на издаване на направление, БЛ;
 • Вградени проверки на импортирани АЛ за технически грешки  и несъответствия в зъбен статус, поставени диагнози, извършени дейности, превишен лимит на дейности и часове за деня и месеца.

КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ СА СЪЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Еlectronic SD  - информационна система за СИДП

 • Справка за издадено направление бл.119;
 • Приемане на е-направление бл.119 с : НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.119,;
 • Подписване на бл.119, създаване и съхраняване на изцяло подписан  файл бл.119, формат HTML с валидация на подписите на издаващ и приемащ лекар;
 • Изпращане на подписана бл.119 до НЗИС, статус НЗИС.

СИДП – пакет лечение на денталните заболявания с обща анестезия

 • Едновременна работа с профил на СИМП-анестезия и интензивно лечение;
 • Издаване и подписване на АЛ, Док.2,Прикачване на документи за печат.

СИДП с ЛКК

 • Справка за издадено направление бл.№ 6;
 • Приемане на бл.№6  с: НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване;
 • Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.№6;
 • Издаване и подписване с електронен подпис на протоколи:
  • Медицински протокол на ЛКК/ Приложение № 9 към чл.24, ал.8;
  • Медицински протокол на ЛКК/ по  чл.24,ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ
  • Решение на ЛКК
  • Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи.
 • Автоматизирано изпращане до НЗИС на Медицински протокол на ЛКК;
 • Настройки за изпращане на др.иинформация до НЗИС.

Еlectronic LD  СИДП с МД-образна диагностика

 • Справка за издадено направление бл.№4;
 • Приемане на бл.№4  с: НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване;
 • Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.№4;
 • Получаване на резултат от образна диагностика.

ДЦ, МДЦ, ДКЦ

 • Библиографски регистър на приетите направления бл.№7 и преминалине пациенти по Амбулаторни Процедури;
 • Справка за издадено направление бл.№7;
 • Приемане на бланка №7, с : НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена проверка за право на прием на направление бл.7.Автоматично изпращане на информация в НЗИС за приета бланка № 7, справка статус на приетото направление в НЗОК;
 • Въвеждане на данни в бл.№7 самостоятелно или чрез регистър на преминали пациенти по Амбулаторни Процедури - импортирани електронни отчети;
 • Подписване на бл.№7 подписване на бл.№ 7 с всички регламентирани подписи, валидация на сертификата;
 • Подпис на пациент с електронен и собственоръчен подпис. Валидация на сертификата или валидация на собственоръчния подпис /отваряне на прикачена снимка на бл.№7 на хартиен носител със собственоръчен подпис на пациент/;
 • Е-Папка с изцяло подписано направление бл.№7;
 • Генериране, подписване с предвидения брой електронни подписи на електронни документи, регламентирани за конкретна Амбулаторна Процедура.