Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Record B - Информационна система за осигуряване на административната дейност на лечебни заведения за хоспитализация и диспансерно наблюдение.

ВЪЗМОЖНОСТИ

Е-ГРАФИК МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ

Публичен профил, представляващ мини сайт. Възможност за линк  към собствен сайт. Настройки за е-график с възможност за обявяване на часове за прием  и онлайн консултации.

УЕБ БАЗИРАН И ЛОКАЛЕН АРХИВ НА ИЗДАДЕНИТЕ АЛ И ДОКУМЕНТИ

Създаден на библиографски принцип, позволяващ обмяна  въведените данни в цялост и на части. Създаден е като техническо средство  за защита на лични данни и напълно съответстващ на правните норми, регламентирани относно личните данни. При съгласие на пациент позволява:

 • Справка по ЕГН на пациент: Осигурителен, пенсионен статус, данни за преференции от профил пациент в ЕЗР.БГ, информация за история на диагнози, диспансеризация, вид регистър, медикаментозно лечение, издадени рецепти, история издадени рецепти и статус на последна издадена рецепта, издадени направления-история, статус на последно издадено направление,резултати от направления,издадени БЛ, рентгенографии; Библиографска справка на  КП, Кпр,Апр - управляеми модули ; 
 • Библиографски регистър на приетите направления бл.№ 7,8, 8а и преминалите пациенти по  КП, Кпр,Апр;
 • Библиографски регистър на приетите направления бл.№ 10 и дистансеризираните  пациенти ;
 • Генериране и подписване на изискуеми документи по конкретна КП, Кпр,Апр. Подписване на пациент с електронен или собственоръчен подпис, генериране на Е-АЛ с валидация на Е-подписи и собсвеноръчния подпис.;
 • Иновативен формат на файл за медицинските документи, издавани и приемани от лечебните заведения, позволяващ подписване  с определения за всеки документ брой електронни подписи, при частично въвеждане на информация в различно време и валидация на подписите.
 • Издаване и подписване  на е-направления, рецепти, БЛ, МБ. Иновация: бибиотека електронен рецептурен стравочник;
 • Справка за история на издадени рецепти, направления, БЛ,както и проверка на право на издаване на направление, БЛ,
 • Създаване на диспансерни регистри. 
 • Преглед на библиографска справка за диспансеризация и данни от регистри.Автоматизирано и управляемо изпращане на съобщения на : диспансеризирани пациенти за предстоящи регламентирани прегледи , консултации и изследвания с възможности за онлайн запазване на часове за прием или онлайн издаване на документ и др.;
 • Библиографски регистър на направените заявки.
 • Библиографски регистър на получените и изразходвани лекарствени средства и медицивски изделия.
 • Архив на Е-документи. 

Позволява автоматично изпращане на:

 • Изискуеми е-документи в НЗИС с подписването  или  отложено/ проверка за  право  на издаване на е-направления и рецепти, автоматично получаване на валиден уникален № от НЗИС и ЕЗР.БГ., 
 • БЛ в НОЙ,
 • Достъп до издадена МБ от училищна м.с. с профил в езр.бг.

Регистри по чл 30 на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“,  изискуеми за всички администратори на лични данни.   Позволяват справка,публикуване, обявяване, преглед на регистри на дейностите по обработване , всички категории дейности по обработването, както и:

 • Справка за вида лични данни които се обработват, категорията дейности по оброботване, категориите получатели на лични данни , вида лични данни които се предоставят на трети лица и основанията за предоставяне, срок на съхранение на е-документи, с лични данни, архивиране или изтриване след изискуемия срок за съхранение;
 • Справка на категорията дейности извършена от трети лица по предоставени данни; 
 • Периодичен отчет за извършените справки от трети лица от издадени е-документи и състоянието на целостта на файловете - е-документи.
 • Периодичен отчет за достъпа до акаунта в EZR.BG

КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СА СЪЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЛЗ с ЛКК

 • Справка за издадено направлевие бл.№ 6; 
 • Приемане на бл.№ 6  с : НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена праверка за право на прием на направление бл.№;6 ;
 • Издаване и подписване с електронен подпис на протоколи:
  • Медицински протокол на ЛКК/ Приложение № 9 към чл.24,ал.8,
  • Медицински протокол на ЛКК/ по  чл.24,ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ,
  • Решение на ЛКК,
  • Медицинско удостоверение относно възможносттана лицето за явяване пред разследващите органи. 
 • Автоматизирано изпращане до НЗИС на Медицински протокол на ЛКК;
 • Настройки за изпращане на др.иинформация до НЗИС.    

ЛЗ  с МД

 • Библиографски регистър на  приетите направления бл.№4 
 • Справка за издадено направлевие бл.№ 4;
 • Приемане на бл.№ 4  с : НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена праверка за право на прием на направление бл.№4. Автоматично изпращане на информация в НЗИС за приета бланка № 4.Справка статус на приетото направление в НЗОК;
 • Подпис на пациент с електронен и собственоръчен подпис.Валидация на сертификата или валидация на собственоръчния подпис/отваряне на прикачена снимка на бл.№ 4 на хартиен носител със собственоръчен подпис на пациент/;
 • Качване на резултат от МД;;
 • Запис на резултата в Библиографски регистър на  издадените направления бл.№4 на издаващ лекар и МД пациент.

ЛЗ с АПТЕКА

 • Библиографски регистър на приетите  и изпърнени лекарствени листи ;
 • Справка за издадени лекарствени листи,медикаментозно лечение пациент;
 • Приемане на лекарствен лист е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване. Въвеждане на данни за изпърнение на лекарствения лист и подписване с електронен подпис.Валидация на подписа;
 • Запис на изпълнениа лекарствен лист в Библиографски регистър на приетите направления бл.№ 7,8, 8а и преминалите пациенти по  КП, Кпр,Апр и Библиографски регистър на приетите направления бл.№ 10 и дистансеризираните  пациенти;
 • Библиографски регистър на приетите и изпълнени заявки.