Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Record А - Информационна система за осигуряване на административната дейност на АПТЕКИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Е-ГРАФИК МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ

Публичен профил, представляващ мини сайт. Възможност за линк  към собствен сайт. Настройки за е-график с възможност за обявяване на работно време.Възможност за обявяване на списък с медикаменти и др.продукти, продавани онлайн.Възможност за приемане на онлайн заявки.

УЕБ БАЗИРАН И ЛОКАЛЕН АРХИВ НА ИЗДАДЕНИТЕ АЛ И ДОКУМЕНТИ

Създаден на библиографски принцип, позволяващ обмяна  въведените данни в цялост и на части. Създаден е като техническо средство  за защита на лични данни и напълно съответстващ на правните норми, регламентирани относно личните данни. При съгласие на пациент позволява:

 • Справка по ЕГН на пациент: Осигурителен,статус,,  история на диагнози, , издадени рецепти, история издадени рецепти и статус на последна издадена рецепта, ;
 • Библиографски регистър на приетите рецепти и документи към тях и статус на изпълнението им ; 
 • Справка за издадена рецепта: Валидност на РЗОК; код специалност; тип практика, издала рецептата, автентикация на данни за издаващ лекар и пациент ,  превишен брой отпускания,зВалидност на лекарствен продукт, валидност на връзка лекарство-болест кэм датата на предписване, сравняване за идентичност или заместване на назначените и предоставени от изпълнилата аптека лекарствени средства ;
 • Проверка на издадена рецептапроверка за  обем въведени реквизити, за въведени еднакви номер на рецепти в един и същ АЛ, валидност на рецептурна книжка и валидност на диагноза в книжката, проверка на начина на предписване: - брой лекарствени продукта на рецепта;
 • Получаване на издадена рецепта с НРН.Иновация: приемане на е-рецепта в иновативен формат на файл  с валиден електронен подпис от издаващ лекар и валидация на  подписа, въвеждане на данни за изпълнение на рецептата  и подписване с електронен подпис. Валидация на падписа.Подписване на електронната рецепта от пациент с електронен подпис.Валидация на подписа;
 • Възможност за подписване на рецептата от пациент със собственоръчен подпис и валидация на подписа във файла е-рецепта.;
 • Получаване на РК.Подписване на РК.;
 • Получаване на протокол.Подписване.Валидация на подписа.
 • Получаване на карта за предписване и получаване на продукти по по реда на Наредбата за реда на заплащане от държавния бюджетна лечението на българските граждане  за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • Библиографски регистър на направените онлайн заявки за онлайн продажба на лекарствени средства и др.продукти;
 • Възможност за онлайн  съобщения с пациент: потвърждение за изпълнение на рецепта, след преглед на онлайн заявка и  рпроверка на придружаващи документи. Възможност за  онлайн заявка за предварително изпълнение на потвърздена рецепта и потвърждаване на час за получаване в аптеката.

Регистри по чл 30 на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“,  изискуеми за всички администратори на лични данни.   Позволяват справка,публикуване, обявяване, преглед на регистри на дейностите по обработване , всички категории дейности по обработването, както и:

 • Справка за вида лични данни които се обработват, категорията дейности по оброботване, категориите получатели на лични данни , вида лични данни които се предоставят на трети лица и основанията за предоставяне, срок на съхранение на е-документи, с лични данни, архивиране или изтриване след изискуемия срок за съхранение;
 • Справка на категорията дейности извършена от трети лица по предоставени данни; 
 • Периодичен отчет за извършените справки от трети лица от издадени е-документи и състоянието на целостта на файловете - е-документи.
 • Периодичен отчет за достъпа до акаунта в EZR.BG

КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СА СЪЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Библиографски регистър на приетите  и изпърнени лекарствени листи ;
 • Справка за издадени лекарствени листи,медикаментозно лечение пациент;
 • Приемане на лекарствен лист е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване. Въвеждане на данни за изпърнение на лекарствения лист и подписване с електронен подпис.Валидация на подписа;
 • Запис на изпълнениа лекарствен лист в Библиографски регистър на приетите направления бл.№ 7,8, 8а и преминалите пациенти по  КП, Кпр,Апр и Библиографски регистър на приетите направления бл.№ 10 и дистансеризираните  пациенти;
 • Бибиографски регистър на приетите и изпълнени заявки от ЛЗ;
 • Възможност за онлай заявки, потвърждение , плащане и изпълнение на заявки от ЛЗ.